Skip to main content
MENU

EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma problem.

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att tillfriskna känslomässigt. EA kräver inga inträdes- el­ler medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

EA har ingen anknytning till någon religiös eller politisk organisation eller institu­tion. Ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga de­bat­ter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något an­nat.

Vårt främsta syfte är att uppnå harmoni med våra känslor och hjälpa andra som li­der att uppnå välbefinnande.

Vårt program har inneburit fantastiska förändringar hos många som lider av olika problem såsom depression, ilska, brustna- eller plågade relationer, sorg, ängslan, dålig självbild, panik, onormal rädsla, förbittring, svartsjuka, skuld, desperation, utmattning, anspänning, uttråkning, ensamhet, tillbakadragenhet, tvångsmässigt och negativt tänkande, oro, tvångsmässiga beteenden och en rad andra emotionella frågor.

Eftersom EA är ett anonymt program, respekteras medlemmarnas förtroenden alltid. EA är ett andligt program och tron på vad vi kallar en "Högre Kraft" är en viktig del av programmet. Erfarenheten har visat att programmet fungerar bra, både för människor som har religiösa föreställningar och för människor som inte har några sådana.

EA erbjuder en varm och accepterande gruppstämmning där vi utan att vara rädda eller ängsliga kan dela med oss av våra erfarenheter. Genom regelbundna veckomöten upptäcker medlemmarna att vi inte är ensamma i vår kamp eller med våra särskilda problem.Vi kan alla ha olika symptom men de underliggande känslorna är desamma eller snarlika.

Vårt program startades i St. Paul i Minnesota, USA år 1971. Emotions Anonymous upprätthålls av medlemmarnas frivilliga bidrag och varje grupp uppmanas att finansiellt hjälpa EA som helhet.

Om våra möten: EA är inte en medicinsk eller psykiatrisk service och bistår heller inte med personlig- eller familjerådgivning. Ledarskap i grupperna roterar och är icke-processionellt. ledarens uppgift är helt enkelt att genomföra mötet, inte att tjäna som en auktoritet. Våra möten är strukturerade för att hjälpa medlemmar som önskar uppnå och bibehålla emotionell hälsa genom att förså EA:s Tolv Steg i sina dagliga liv.

Litteratur på svenska säljs i Sverige av EA Sverige Servicegrupp. Klicka på knappen nedan för information om hur man beställer svensk EA-litteratur.