Skip to main content
MENU

De tolv traditionerna

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand eftersom vårt personliga tillfrisknande är helt beroende av sammanhållningen i EA.
 2. För vår grupp finns endast en auktoritet: en kärleksfull Högre Kraft, såsom den kommer till uttryck i gruppgemenskapen. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i EA är en önskan att bli känslomässigt frisk.
 4. Varje grupp skall vara självstyrande utom i angelägenheter som rör andra grupper eller EA som helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till personer som fortfarande lider av känslomässiga problem.
 6. En EA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna ut EA:s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och därigenom riskera att problem med pengar, äganderätt och anseende avleder oss från vårt ursprungliga syfte.
 7. Varje EA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. Emotions Anonymous bör alltid förbli icke-yrkesmässigt men särskild personal kan anställas.
 9. EA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta arbetsgrupper och kommittéer, direkt ansvariga inför dem de betjänar.
 10. EA tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör EA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 11. Vår kontakt med allmänheten grundar sig snarare på dragningskraft än på marknadsföring; vi bör alltid bevara personlig anonymitet i förhållande till massmedia.
 12. Anonymiteten är den andliga grunden för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa princip före person.

Där stegen hjälper den enskilde att hantera sitt liv, hjälper traditionerna grupperna att fungera.